MOHANPUR DARGAHPARA ALIM MADRASAH
GODAGARI,RAJSHAHI. EIIN : 126742